Zásady ochrany osobních údajů

V zásadách ochrany osobních údajů Vás informujeme o způsobu zpracování Vašich osobních údajů, jejich získávání, používání a dalšího nakládání s nimi a to v souvislosti se službami, které Vám poskytujeme.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Nakládání s osobními údaji

Při nakládání s Vašimi osobními údaji se řídíme těmito platnými právními předpisy:

 • nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“)
 • zákonem. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění
 • zákonem č.480/2004 Sb., o některých službách informačních společností ve znění pozdějších předpisů.

 

Správce osobních údajů

ck-ok.cz s.r.o.,
se sídlem Nad Potůčkem 329,
463 12
Šimonovice

IČ: 03138020
DIČ (VAT): CZ03138020

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  oddíl C, vložka 34383

 

Kontaktní údaje správce osobních údajů
adresa pro doručování:
Nad Potůčkem 329
463 12
Šimonovice

telefonní číslo: +420 777 106 543
kontaktní e-mail: info@ck-ok.cz

 

 1. OSOBNÍ ÚDAJE

Osobními údaji jsou nezbytné informace nutné pro identifikaci konkrétní fyzické osoby za účelem nabídky a poskytování služeb a dále údaje o našich zákaznících za účelem nabídek našich služeb, pokud nám k tomu dali předem souhlas. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):

 1. a) Základní identifikační údaje

Patří mezi ně především: titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště (ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu) číslo cestovního dokladu, datum jeho vydání a platnosti, kód vydávající země, státní občanství, pohlaví, podpis. Pokud jste podnikatelem pak  obchodní název, IČO a sídlo firmy.

 1. b) Kontaktní údaje

Kontaktními údaji se rozumí adresa bydliště (nebo jiná kontaktní adresa), telefonní číslo, emailová adresa.

 1. c) Fakturační údaje

Jedná se o bankovní spojení, údaje o platbách záloh a doplatků cen zakoupených služeb.

 1. d) Fotografie a videozáznamy

Za účelem marketingu a vytváření propagačních materiálů pořizujeme a uchováváme fotografie a videozáznamy zákazníků, pokud nám k tomu byl předem dán zákazníkem výslovný souhlas. Stejně tomu je tak, pokud nám zákazník předá vlastní fotografie a videozáznamy.

 1. e) Cookies

Dalšími údaji, které zpracováváme jsou informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webové rozhraní, adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na náš web a další obdobné informace.

 1. f) Údaje nutné pro zprostředkování víz 

V případě, že žádáte ck-ok.cz o zprostředkování udělení víz u příslušných zastupitelských úřadů, předáváte k uzavření a ke splnění takové smlouvy o zprostředkování ke zpracovávání základní identifikační a kontaktní údaje, informace a dokumenty v rozsahu stanovené zastupitelskými úřady příslušných zemí, obsažené v jednotlivých žádostech a formulářích příslušných úřadů (těmi mohou být například fotografie, rodné příjmení, jména a příjmení rodičů, informace o zdravotním stavu, o zaměstnání, Vašich cestách, podnikání, příp. další požadované doklady).

 

 1. ZPŮSOBY ZÍSKÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje o našich zákaznících sbíráme pouze za účelem poskytování služeb souvisejících s cestováním a rezervací, v souladu s příslušnými právními předpisy a na základě souhlasu klientů, pokud to zákon vyžaduje. Osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu, pro který byly shromážděny. Své osobní údaje nám poskytujete zejména při vyplnění rezervace či objednávky nebo při žádosti o zasílání obchodních sdělení. Vaše osobní údaje můžeme získat od třetí osoby, pokud zmocníte takovou osobu, aby za vás uzavřela smlouvu o zájezdu s naší společností.

Při návštěvě a užívání webového rozhraní může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies.

3.1. Zpracovávání osobních dat bez nutnosti Vašeho souhlasu

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely Vaší smlouvy, pracujeme s nimi zejména při jednání o uzavření smlouvy, při jejím uzavření, její změny nebo správy Vaší smlouvy a pro splnění smlouvy. V takovém případě jsou zpracovávány Vaše osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný. Poskytnutí Vašich osobních údajů pro tento účel je zcela dobrovolné, je však nezbytné pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě Vaší žádosti/poptávky, pro uzavření příslušné smlouvy a jejího splnění. V případě neposkytnutí požadovaných osobních údajů k tomuto účelu, nemůže s Vámi Správce jednat a přijmout nezbytná opatření před uzavřením smlouvy ani uzavřít smlouvu a zajistit splnění z ní vyplývajících práv a povinností.

Po ukončení Vaší smlouvy ck-ok.cz uchovává a zpracovává Vaše osobní údaje uvedené ve smlouvě za účelem plnění svých právních povinností, a to v rozsahu, za podmínek a pro účely stanovené platnými obecně závaznými právními předpisy. Jedná se zejména o daňové předpisy, předpisy o účetnictví a archivnictví, předpisy upravující promlčecí lhůty apod.

Pokud jste u nás zakoupili zájezd, Vaši e-mailovou adresu jsme oprávněni bez Vašeho výslovného souhlasu využít na základě našeho oprávněného zájmu pro zasílání obchodních sdělení týkajících se jiných námi nabízených zájezdů. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout.

3.2. Zpracovávání osobních dat s nutností Vašeho výslovného souhlasu

Pokud jste dosud nebyl/a naším zákazníkem, ale máte zájem být informován o našich službách a udělíte nám k tomu výslovný souhlas, zpracováváme Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail a tel. číslo) pro účely marketingu. Činnosti spadající pod tento účel zahrnují zejména nabízení produktů a služeb poskytovaných ck-ok.cz a jejími partnery formou e-mailových zpráv (ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informačních společnosti ve znění pozdějších předpisů a podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Pokud jste byl/a naším zákazníkem a vyslovil/a jste souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů během pobytu na zájezdu a čerpání služeb, nebo pokud jste poskytl/a takové fotografie a záznamy ck-ok.cz, zpracovává Správce tyto fotografie a záznamy za účelem marketingu v rámci propagačních materiálů a na webových stránkách ck-ok.cz a Facebooku.

Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu (který udělujete příslušným nastavením Vašeho internetového prohlížeče). Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies využíváme na základě výše uvedeného souhlasu a našeho oprávněného zájmu zejména pro účely provádění uživatelské podpory a zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů.

Poskytnutý souhlas je zcela dobrovolný a bez udělení tohoto souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů Vám žádné nabídky ani jiná obchodní sdělení zasílány nebudou. Souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů, s pořizováním a používáním Vašich fotografií a videozáznamů k marketingovým účelům dle tohoto ustanovení můžete kdykoliv odvolat na kontaktech uvedených v odstavci 1.

 1. DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zadané v rámci rezervace a objednávání zájezdu využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností, resp. pro ochranu našich právních nároků.

Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů k zasílání obchodních sdělení nebo pokud užíváme Vaši e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení v souladu s předchozím článkem, budou údaje využity po dobu fungování webového rozhraní, na kterém budeme nabízet služby obdobné těm, které vám byly poskytnuty.

Pokud nám udělíte souhlas se zachycením Vaší podoby a projevů k interním účelům a/nebo k jejich uveřejnění v rámci naší propagace v souladu s předchozím článkem, budou tyto osobní údaje využity po dobu trvání naší podnikatelské činnosti, v rámci které budeme nabízet služby obdobně těm, které Vám byly poskytnuty.

 1. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

Ck-ok.cz nepředává osobní údaje svých klientů a zákazníků třetím stranám, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro poskytování služeb spojených s cestováním a rezervacemi. V takových případech je zajištěno, aby třetí strany, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, dodržovaly stejně vysoké standardy ochrany osobních údajů jako ck-ok.cz.

Osobní údaje mohou být předávány těmto subjektům: poskytovatelům ubytování, leteckých a transferových služeb, našim a partnerským průvodcům, pojišťovnám, zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou našimi obchodními partnery a s kterými máme uzavřeny smlouvy o mlčenlivosti o osobních údajích.

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů a že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Vaše osobní údaje jsou předávány do států mimo Evropskou unii pouze v případě a v rozsahu, který je nezbytný pro uzavření a splnění smlouvy (zejména realizaci zájezdu, zajištění letenek), případně z jiných důvodů v souladu s pravidly takového předávání stanovenými nařízením.

 1. PRÁVA KLIENTŮ

Klienti ck-ok.cz mají právo kdykoli požádat o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, pokud jsou tyto údaje nepřesné, neúplné nebo již nejsou nezbytné pro dosažení účelu, pro který byly shromážděny. Klienti také mají právo podat stížnost v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů dozorovému orgánu pro ochranu osobních údajů.

Odvolání souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to prostřednictvím kontaktů o správci v odstavci 1.2. V případě obchodních sdělení – způsobem, který je uveden v každém e-mailu obsahujícím obchodní sdělení (kliknutím na odhlašovací odkaz nebo jiným způsobem).

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

Klienti mají dále dle podmínek stanovených v GDPR tato práva:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívají, že bylo porušeno jejich právo na ochranu osobních údajů.

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony Vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu.

Pokud se zejména Vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.

 1. SOUBORY COOKIES

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní.

Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje. Některé pouze umožňují správné fungování webového rozhraní. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

7.1. Druhy používaných cookies

Webové rozhraní používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nesmažete.

 1. Cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu. Jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies, které využíváme pro uzavírání a plnění smlouvy, na základě našeho oprávněného zájmu a na základě výše uvedeného souhlasu. Tyto cookies mohou být dočasné nebo trvalé.
 2. Nezbytné cookies– umožňují navigaci na webovém rozhraní a využívání základních funkcí, nijak Vás neidentifikují a nejedná se o osobní údaje.
 3. Výkonnostní cookies– slouží pro analýzu způsobu využívání webového rozhraní (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní apod.). Údaje získané těmito cookies jsou anonymní.
 4. Cookies třetích stran– tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména našeho webu, a to i když se nacházíte na našem webu. Tyto cookies nám na základě Vašeho souhlasu umožňují zejména analyzovat náš web. Jedná se o funkční a cílené cookies.
 5. Funkční cookies– slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace apod. Jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů.
 6. Cílené cookies– slouží k analýze chování uživatele na webovém rozhraní. Jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak náš web využíváte. Můžeme sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz.

Návod, jak správně nastavit a spravovat zpracování souborů cookies naleznete ve Vašem internetovém prohlížeči.

 1. AKTUALIZACE ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ck-ok.cz si vyhrazuje právo kdykoli aktualizovat tyto zásady ochrany osobních údajů. Aktualizovaná verze těchto zásad bude vždy k dispozici na našich webových stránkách.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Pokud máte jakékoli otázky nebo požadavky týkající se zpracování osobních údajů Ck-ok.cz, neváhejte nás kontaktovat na uvedené adrese nebo e-mailu.

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 1. 1. 2024.